REGULAMIN

 1. „REHMEDIS” REHABILITACJA MEDYCZNA I SPORTOWA PAWEŁ BEDNARSKI (dalej: RehMedis), jest niepubliczną placówką świadczącą odpłatnie usługi w zakresie rehabilitacji medycznej i sportowej dla dorosłych i dzieci.
 2.  Niniejszy Regulamin jest stale udostępniony do wglądu w placówkach RehMedis w widocznym miejscu. Klient zlecając świadczenie usług RehMedis potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zamierza go przestrzegać.
 3. Godziny otwarcia RehMedis od poniedziałku do piątku 7:00 – 21:00, sobota 8:00-13.00. Zastrzega się możliwość zmiany czasu pracy oraz wyznaczenia dodatkowych dni wolnych.
 4. Świadczenie usługi przez RehMedis jest możliwe wyłącznie po zebraniu przez fizjoterapeutę wywiadu, udzieleniu przez Klienta rzetelnych informacji odnośnie stanu zdrowia oraz stwierdzeniu przez fizjoterapeutę braku przeciwskazań do wykonaniu proponowanego zabiegu.
 5. Wszelkie przedmioty wartościowe Klient winien pozostawić w szatni i zamykanych szafkach pod rygorem braku odpowiedzialności RehMedis za ich utratę lub uszkodzenie.
 6. Na terenie placówek RehMedis obowiązuje zakaz przebywania osób będących pod wpływem alkoholu i narkotyków oraz innych środków odurzających, a także osób zachowujących się agresywnie i niestosownie do miejsca.
 7. Pracownicy RehMedis zastrzegają sobie prawo do przerwania wykonywania zabiegu, jeśli spotkają się z zachowaniem Klienta naruszającym niniejszy Regulamin lub powszechnie przyjęte zasady dobrego wychowania.
 8. Zapisując się na usługi medyczne Klient podaje dane osobowe niezbędne w celu rejestracji i tym samym wyraża zgodę na ich przetwarzanie.
 9. Przed rozpoczęciem świadczenia usług przez RehMedis Klient podaje, w ramach zbieranego wywiadu, dane osobowe odnośnie swojego stanu zdrowia w zakresie niezbędnym do wykonania usługi.
 10. RehMedis prowadzi dokumentację świadczeń rehabilitacyjnych oraz zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku w przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 11. Administratorem danych osobowych jest (dalej: „Administrator”):”REHMEDIS” REHABILITACJA MEDYCZNA I SPORTOWA PAWEŁ BEDNARSKIa) Z Administratorem można kontaktować się pod adresem e-mail: rehmedis.gda@gmail.com

  b) Dane osobowe będą przetwarzane w celu: wykonania usługi oferowanej przez RehMedis (Art. 6 ust. 1 b RODO).
  c) Podanie danych osobowych jest warunkiem wykonania usługi i jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych nie zostanie wykonana usługa.
  d) Dane osobowe mogą być przekazywane w celu realizacji umowy do firm współpracujących z Administratorem, w tym do współpracujących z nim fizjoterapeutów i rehabilitantów.
  e) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.
  f) Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące uprawnienia :
  (i) prawo do informacji,
  (ii) prawo dostępu do danych osobowych,
  (iii) prawo do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  (iv) prawo do usunięcia danych osobowych tj. prawo do „bycia zapomnianym”,
  (v) prawo do ograniczenia przetwarzania,
  (vi) prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczonym ich przetwarzaniu,
  (vii) prawo do przenoszenia danych osobowych,
  (viii) prawo do sprzeciwu,
  (ix) prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.

  g) W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, przysługuje prawo do odwołania tej zgody w dowolnym momencie i w dowolnej formie.

  h) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  i) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa).

 12. Cennik usług znajduje się w recepcji placówki i na stronie www.rehmedis.com.pl.
 13. Za usługi świadczone przez RehMedis płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą.
 14. Płatności za usługi należy dokonać przed lub tuż po ich udzieleniu/otrzymaniu, a w przypadku pakietów przed rozpoczęciem usługi.
 15. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia dotyczące usług RehMedis należy kierować w formie elektronicznej na adres: rehmedis.gda@gmail.com lub wysyłać listem poleconym na adres: ul. Wawelska 10A/1; 80-034 Gdańsk.

 

***
Zasady korzystania z zabiegów

 1.  Fizjoterapeuci i zespół RehMedis prowadzący Klienta (Pacjenta) na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej, proponują rodzaj zabiegów i czas trwania terapii.
 2. Czas trwania zabiegów jest orientacyjny, gwarantujący najlepszą efektywność procesu leczenia. W przypadku spóźnienia Pacjenta, zabieg/konsultacja może być skrócona lub odwołana w sytuacji gdy nie będzie możliwe zapewnienie najwyższej jakości usługi.
 3. W razie gdy Pacjent nie może przybyć na zabiegi w wyznaczonym czasie ma obowiązek poinformować pracownika recepcji co najmniej dzień wcześniej, do godziny 12.00 telefonicznie, mailowo lub wysyłając wiadomość SMS. W przypadku wizyt poniedziałkowych – odwołanie wizyt powinno nastąpić do poprzedzającego piątku do godziny 12.00. W przypadku wizyt następujących po dniach wolnych/ świętach odwołanie wizyty powinno nastąpić do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień świąteczny do godziny 12. 00. W przypadku niedostosowania się do ww. wymogu regulaminu przewiduje się opłacenie odwołanej wizyty przez pacjenta w całości.
 4. FORMY KONTAKTU w przypadku odwołania wizyty: kom. 517 619 904, mail: rehmedis.gda@gmai.com, osobiście.
 5. Po rozpoczęciu cyklu zabiegowego Pacjentowi nie przysługuje zwrot za niewykorzystane zabiegi.
 6. Na terenie RehMedis obowiązuje strój sportowy oraz obuwie na zmianę, chyba że prowadzący zadecyduje inaczej.
 7. Zgodę na rehabilitacje i zajęcia Pacjenta małoletniego lub Pacjenta nie posiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych wyraża przedstawiciel ustawowy. Zabieg u takiego Pacjenta może zostać wykonany pod warunkiem, że w czasie Zabiegu pacjent będzie pod opieką przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.
 8. Osoby poniżej 16. roku życia powinny stawić się na rehabilitację wraz z rodzicem/ opiekunem prawnym. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda rodzica / opiekuna prawnego na samodzielny udział w rehabilitacji.
 9. Klienci zajęć innych niż rehabilitacja nie są Pacjentami lecz Uczestnikami zajęć prozdrowotnych.
 10. RehMedis zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej rehabilitację.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2021 r.

RehMedis Paweł Bednarski